Home » Farmacotherapie

Farmacotherapie

Farmacotherapie

 

 • Reductie van inname alcohol
 • Vitaminetekorten
 • Ontwenning
 • Terugvalpreventie

Kan door de huisarts als hij zich geroepen voor voelt en bij het voldoen van enkele randvoorwaarden.

Medicamenteuze aanpak ontwenning

 

–   Benzodiazepines meest aangewezen bij ontwenning omdat ze :

– meeste ontwenningssymptomen verlichten

– ernstige ontwenningssymptomen kunnen verhinderen als preventief gegeven ( epilepsie, delier)

– grote veiligheidsmarge bij goede opvolging

– weinig kans op kruis-afhankelijkheid bij volgen van afbouwschema’s

–  Voorkeur voor langwerkende benzo’s ( Tranxene, Diazepam), bij CI ( COPD, lever- en hartlijden) verdient het kortwerkende Lorazepam de voorkeur

–  Op Geleide van de CIWA-AR (withdrawal assessment schaal) http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/measuringinstruments/meetinstrumenten_33pdf.pdf

116774626

 

Kniggpsel

 

 

 

 • Bij score 0-9 : geen tot minimale ontwenningsverschijnselen, geen behandeling nodig
 • Bij score 10-19 : milde tot gemiddelde ontwenningsverschijnselen, behandeling aangewezen.
 • Bij score = of > 20 ernstige ontwenning, behandeling noodzakelijk.
 • Vanaf 15 steeds toedienen Tranxene/diazepam, tussen 10-14 te overwegen, zeker als ook andere parameters (bloeddruk, pols, temperatuur) verhoogd zijn, tot score terug onder de 10
 • Toediening op geleide van de ernst van de symptomen verkort de duur van de behandeling en verminderd de totaal toegediende benzodiazepines.
 • Zo frequent mogelijk registeren score ( eerste 3 dagen om de 4u)
 • Bij agitatie en verstoringen in de gewaarwording ( delier) best neuroleptica ( Haldol, tot 5 mg)

 

Knityrpsel

 

 

 

 

 

Medicamenteuze aanpak Vitaminetekorten

 

 

 • Bij problematisch alcoholgebruik altijd Thiamine 100 mg ( befact forte = 250 mg) in multivitamine-B complex.
 • bij ontwenning minimum 300 mg (Neurobion IM (= 100 mg thiamine) en Befact forte 2/d) 2 dagen en  daarna enkel Befact forte 2/d gedurende minimum 14 dagen (als terug normaal eten ), daarna tot max 3 maand 1/d.
 • Bij verhoogd risico op Wernicke ( chronische drinker met cognitieve stoornissen, slechte fysieke toestand, polyneuropathie) minimum 3-5 dagen Neurobion IM, verder zelfde regime Befact forte
 • Bij vermoeden Wernicke ((sub)acute verwardheid,  bewustzijnsverandering, ataxie, nystagmus en dubbelzicht en cognitieve veranderingen) 6 dagen Neurobion IM en 500 mg Vit C, zelfde regime Befact forte
 • Preventie van Wernicke, cerebellaire ataxie, perifere polyneuropathie en vesterkt cognitief herstel.

Knigfpsel

 

Medicamenteuze  aanpak hervalpreventie / reductie

 

 • Acramposaat ( Campral) :

– herstelt de balans GABA -/Glutamaat + centraal

– grotere kans op nuchter blijven door vermindering hunkering

– tussen 1 jaar doorgeven, 1/3 geeft er voordeel bij, onduidelijk wie baat heeft, mag tijdens ontwenning gestart worden.

–  4 co/d onder 60 kg, 6 co/d boven 60 kg.

–  Combineren met psychosociale interventies en evtl disulfiram

 

 • Disulfiram ( Antabuse) :

– aversietherapie , verhindert afbraak aceetaldehyde dewelke giftig is ( roodheid, zweten, hoofdpijn, naussea, hypotensie, pijn op de borst)

– enkel effectief bij gecontroleerde inname.  Cavé cardiale risico’s, niet geven bij cardiale problemen, impulsieve pt. of zij die oordeelsstoornissen hebben.

 

 • Nalmefene ( Selincro) :

– opoid antagonist die genot en roes door het drinken verminderd en daardoor geschikt is voor reductie alcoholgebruik  als het gecombineerd wordt met psychologische begeleiding.

– nemen 2u voor het drinken, werkt 24 u

– Wordt terugbetaald in hfdst IV op voorwaarde :

1. Afhankelijkheid zoals in DSM IV

2. hoog risico alcoholgebruik ( man > 60 g/d, vrouw > 40 g/d)

3. pas na 2de afspraak en nog steeds te hoog

4. ontwennen niet nodig is

5. psychosociale opvolging gericht op verminderen alcohol

 

Farmacotherapie